Skip to main content
Wypożyczalnia sprzętu fotograficznego. Wypożycz aparaty, obiektywy, kamery, mikrofony, oświetlenie studyjne i filmowe. Wypożyczalnia Fotoforma ul. Andersa 21 Warszawa.

Regulamin

Regulamin wypożyczalni sprzętu fotograficznego FOTOFORMA

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady działania i ogólne warunki świadczenia usług wypożyczalni sprzętu fotograficznego, prowadzonej przez spółkę Fotoforma Drwięga Spółka Komandytowa ul. Andersa 21 00-159 Warszawa NIP: 5252736068 REGON: 369219008
KRS: 0001004908 , zwanej dalej „Wypożyczalnią”.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe określenia należy przez nie rozumieć odpowiednio:
wypożyczenie – oddanie sprzętu do używania na podstawie umowy najmu,
sprzęt – sprzęt fotograficzny (aparaty, obiektywy i wszelkie akcesoria, których wypożyczenie oferuje Wypożyczalnia)
Klient – każda osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wypożycza sprzęt,
umowa – umowa najmu, na podstawie której następuje oddanie sprzętu do używania Klientowi,
wypożyczenie na odległość – wypożyczenie wysyłkowe na terenie Polski,
kaucja – wskazana w umowie kwota pieniędzy, której wpłata stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wypożyczalni wynikających ze szkód jakie może wyrządzić Klient w związku z wypożyczeniem sprzętu, zwracana Klientowi w przypadku gdy takie szkody nie wystąpią; przez wpłatę kaucji uznaje się także jej zablokowanie na karcie płatniczej (UWAGA blokada możliwa jest wyłącznie na fizycznej karcie płatniczej) lub inny dopuszczony przez Wypożyczalnię sposób zabezpieczenia środków pieniężnych,
dzień roboczy – każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy,
strona internetowa – strona internetowa Wypożyczalni znajdująca się pod adresem: https://rent.fotoforma.pl.
Wypożyczalnia zamieszcza na stronie internetowej informację o sprzęcie, który przeznaczyła do wypożyczenia, z tym, że informacja ta nie stanowi oferty zawarcia umowy, a  jedynie zaproszenie do kontaktu w celu ustalenia aktualnej dostępności tego sprzętu, zarezerwowania sprzętu i zawarcia umowy.
Wyłączną podstawą do wypożyczenia jest umowa zawarta między Wypożyczalnią a Klientem, zawarta w formie pisemnej, do której załącznikiem jest niniejszy Regulamin.

Rezerwacja, zawarcie umowy i wydanie sprzętu

Na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej Wypożyczalni Klient może określić jaki sprzęt go interesuje i skontaktować się z Wypożyczalnią za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej, telefonicznie, przesyłając e-mail lub osobiście w placówce Wypożyczalni – lista placówek Wypożyczalni znajduje się na stronie internetowej.
Wypożyczalnia informuje Klienta o dostępności sprzętu w okresie interesującym Klienta w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, brak odpowiedzi w tym czasie oznacza, że sprzęt nie jest dostępny.
Jeśli Klient zamierza wypożyczyć sprzęt w okresie potwierdzonym przez Wypożyczalnię powinien zgłosić zamiar zarezerwowania sprzętu, w sposób określony w ust. 1.. Zgłoszenie to powinno zawierać informację jaki sprzęt i na jaki okres (data i godzina rozpoczęcia i zakończenia wypożyczenia, które muszą przypadać w dniach i w godzinach otwarcia placówki Wypożyczalni, gdzie będzie zawierana umowa i wydawany sprzęt) oraz telefon i/lub adres e-mail do kontaktu.
Wypożyczalnia w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia zamiaru rezerwacji potwierdza rezerwację lub informuje o braku możliwości zarezerwowania sprzętu w terminie wskazanym przez Klienta; brak odpowiedzi w tym czasie oznacza braku możliwości rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji nie oznacza zawarcia umowy wypożyczenia lecz powoduje powstanie roszczenie o zawarcie umowy na warunkach wskazanych w potwierdzeniu rezerwacji.
Kaucja może być wpłacona w gotówce, poprzez założenie blokady na karcie płatniczej w formie pre-autoryzacji (UWAGA blokada możliwa jest wyłącznie na fizycznej karcie płatniczej), przelewem bankowym (jako zabezpieczenie akceptowany jest jedynie przelew z konta należącego do Klienta, który jest stroną umowy). Wysokość kaucji jest określana przez Wypożyczalnię.
Wzór umowy wypożyczenia (najmu) znajduje się na stronie internetowej Wypożyczalni.
Odbiór sprzętu możliwy jest jedynie osobiście przez Klienta, który będzie stroną umowy.
Wypożyczenie na odległość realizowane jest na podstawie umowy wypożyczenia, Klient zobowiązany jest do wpłaty kaucji oraz kosztu wypożyczenia wraz z opłatą transportową – kurier na rachunek wypożyczalni PKO BP 20 1020 1042 0000 8102 0322 6685 wraz z numerem rezerwacji.
Akceptowana jest wyłącznie wpłata realizowana z rachunku Klienta będącego stroną umowy najmu.
Zlecenia wysyłkowe realizowane są w dni robocze w godzinach 10-14. Wypożyczalnia nie wysyła sprzętu z dostawą na sobotę, niedzielę lub inne dni wolne od pracy. Wysyłka obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej.
Przed wydaniem sprzętu Klient zobowiązany jest: okazać dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem, podpisać umowę, wpłacić (zablokować) kaucję oraz opłacić czynsz najmu za okres przewidziany umową.

Jeśli Klientem jest osoba prawna lub spółka inna niż cywilna wówczas umowę może podpisać w jej imieniu jedynie osoba upoważniona na podstawie odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS. W przypadku gdy Klientem jest spółka cywilna wówczas umowę może podpisać jedynie wspólnik zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w umowie spółki. W innych wypadkach Wypożyczalnia określa jakie dokumenty są niezbędne.
Jeśli Klient ma być reprezentowany przez pełnomocnika zobowiązany jest pozostawić Wypożyczalni dokument pełnomocnictwa, zaś okazanie dwóch dokumentów tożsamości dotyczy dokumentów pełnomocnika.

Ogólne warunki wypożyczenia i zwrotu

Wypożyczenie może zostać dokonane jedynie na okresy wskazane na stronie internetowej Wypożyczalni.
Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt w pełni sprawny oraz dokłada wszelkich starań aby spełnić uzasadnione oczekiwania Klienta w tym zakresie. Przed odbieraniem sprzętu Klient powinien go sprawdzić i potwierdzić w umowie jego stan oraz kompletność. W przypadku zastrzeżeń co do sprzętu Klient ma prawo odmówić zawarcia umowy lub wpisać zastrzeżenia do treści umowy, a jeśli  została już zawarta – rozwiązać ją ze skutkiem natychmiastowym.
Klient podpisując umowę bez zastrzeżeń potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad czy uszkodzeń, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
Klient zobowiązuje się wykorzystywać sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu w wyniku jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Z chwilą wydania sprzętu Klientowi przez Wypożyczalnię na Klienta przechodzą wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem bądź utratą sprzętu. Do zabezpieczenia sprzętu przed utratą i zniszczeniem do czasu jego zwrotu do Wypożyczalni zobowiązany jest Klient. Klient odpowiada finansowo za zniszczenie lub uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
Klient nie ma prawa udostępniać sprzętu osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem prawnym, z wyjątkiem pracowników lub zleceniobiorców, z zastrzeżeniem że Klient ponosi odpowiedzialność za ich działania i zaniechania, jak za działania własne.
W przypadku utraty sprzętu, jego zniszczenia lub uszkodzenia z jakiejkolwiek przyczyny Klient zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Wypożyczalnię, a jeśli nastąpiło to w związku przestępstwem również Policję i przedłożyć Wypożyczalni potwierdzenie zgłoszenia na Policję nie później niż 24 godziny po zdarzeniu.
W razie utraty, zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu Wypożyczalnia ma prawo zatrzymać w całości kaucję na poczet odszkodowania. Wypożyczalnia będzie mogła dochodzić ewentualnej nadwyżki szkody nad kwotą kaucji. W przypadku wypłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania zostanie ono zaliczone na poczet kwoty roszczenia wobec Klienta, a jeśli ubezpieczyciel pokryje całą szkodę kaucja zostanie Klientowi zwrócona.
Wypożyczalnia ma prawo do kontroli wykonywania umowy oraz dostępu do sprzętu w celu jego sprawdzenia. W przypadku gdyby okazało się, że Klient wykorzystuje sprzęt niezgodnie z umową lub naruszając prawo Wypożyczalnia może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
Klient nie może dokonywać we własnym zakresie ani zlecać podmiotom trzecim żadnych napraw lub innych ingerencji w sprzęt.
Wypożyczalnia dopuszcza przedłużenie umowy na wniosek Klienta jeśli sprzęt nie został zarezerwowany przez innego Klienta na okres kolidujący z okresem przedłużenia. Warunkiem przedłużenia jest zgłoszenie wniosku o przedłużenie w sposób wskazany na stronie internetowej nie później niż 24 godziny przed upływem okresu, na który wypożyczono sprzęt, potwierdzenie przez Wypożyczalnię możliwości przedłużenia wypożyczenia oraz opłacenie czynszu za dodatkowy okres wypożyczenia.
Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie jak w dniu wypożyczenia i w terminie ustalonym w umowie – bez uszkodzeń, zabrudzeń, zmontowany i zabezpieczony jak w chwili jego odbioru.
Przy zwrocie sprzętu sporządzone zostanie potwierdzenie zwrotu. W razie stwierdzenia uszkodzeń, które nie zostały opisane w umowie, Wypożyczalnia wstrzyma się ze zwrotem kaucji i przekaże sprzęt do diagnozy i wyceny w autoryzowanym serwisie producenta. Wskazania serwisu będą podstawą do ewentualnego obciążenia Klienta odszkodowaniem i pobraniem go z kaucji – jeśli koszty naprawy będą mniejsze niż kwota zatrzymanej kaucji Wypożyczalnia niezwłocznie zwróci Klientowi nadwyżkę kaucji, zaś w przypadku odwrotnym może żądać od Klienta dopłaty. W przypadku sporu sprawa może zostać skierowana przez którąkolwiek ze stron do właściwego sądu.
Kaucja zostaje zwrócona w pełnej wysokości po zwrocie wypożyczonego sprzętu pozbawionego wad czy uszkodzeń. Zwrot kaucji nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych, w formie odpowiedniej do tego w jakiej kaucja była złożona. Zdjęcie blokady (pre-autoryzacji) następuje w dniu zwrotu sprzętu. Standardowo bank ma do 14 dni kalendarzowych na odblokowanie środków.
W przypadku braku zwrotu sprzętu w umówionym terminie zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 100 % dobowej stawki czynszu najmu danego urządzenia wskazanej na stronie internetowej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia.
W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu, do dnia uiszczenia odszkodowania przez Klienta lub ubezpieczyciela, naliczana będzie opłata jak za wypożyczenie według stawki za najdłuższy okres wypożyczenia, nie przekraczająca jednak opłaty za 90 dni .
Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe wynikłe z powodu wadliwego działania sprzętu.
Wszelkie reklamacje odnośnie wykonania umowy przez Wypożyczalnię mogą być składane telefonicznie lub poprzez e-mail pod numerem lub adresem wskazanym na stronie internetowej albo osobiście w placówce Wypożyczalni. Wypożyczalnia ma obowiązek odpowiedzieć na reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania, na adres Klienta wskazany w reklamacji, przy czym do zachowania tego terminu wystarczające jest nadanie w tym terminie przesyłki z odpowiedzią na reklamację.

Postanowienia końcowe

Do wypożyczenia mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta w związku wypożyczeniem sprzętu jest Fotoforma Drwięga Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji (w tym windykacji należności), zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Wypożyczalnię zawiera polityka prywatności zamieszczona na stronie internetowej Wypożyczalni: https://fotoforma.pl/polityka-prywatnosci.
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji umowy. Dane osobowe klienta przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata po zakończeniu umowy.
Klient ma prawo wglądu w dane, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz uzyskania informacji o przysługujących Klientowi prawach w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie i celu niezbędnym dla działań windykacyjnych, w tym w szczególności dane osobowe Klienta mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi windykacyjne, prawne i księgowe.
Niniejszy tekst Regulaminu obowiązuje od 09.10.2023r.

Regulamin wypożyczalni Fotoforma X.2023